Vanaf 1 december a.s. start Waterschap Rivierenland met de controle (schouw) van het onderhoud van de schouwsloten in het gebied Altena. Het onderhoud van deze sloten ligt bij de eigenaren van percelen die grenzen aan deze sloten. Schone, diepe sloten zijn nodig voor een goede aan- en afvoer van water en een goede waterkwaliteit.

Afbeelding: Waterschap

Schouw
Eigenaren van gronden langs de te controleren watergangen moeten de sloot en de aanwezige duikers vrijhouden van overtollige begroeiing, vuil en andere materialen die de vrije doorstroming van het water belemmeren. Het doorstroomprofiel van het water moet vrij zijn, zie tekening. Dit controleert het waterschap elk jaar vanaf 1 december tijdens ‘de schouw’, de controleronde.

Op tijd beginnen
Het onderhoud moet vóór 1 december uitgevoerd zijn. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, wordt de eigenaar een ‘last onder bestuursdwang’ opgelegd. Het waterschap voert dan het onderhoud uit op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud voorkomt dit. Zo werken we met elkaar aan een goed waterbeheer in het rivierengebied.

Sanctiemaatregel schouw
Waterschap Rivierenland hanteert een aanvullende regel: de preventieve ‘last onder dwangsom’. Deze maatregel wordt opgelegd als een eigenaar van gronden langs de te controleren sloten meerdere jaren achtereen de sloot niet op tijd of onvoldoende heeft schoongemaakt. De maatregel is bedoeld om hen extra te wijzen op de onderhoudsplicht. De sanctiemaatregel houdt in dat eigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder’ als twee achtereenvolgende jaren niet vóór 1 december aan de onderhoudsplicht is voldaan. Wanneer in het derde jaar blijkt dat een eigenaar opnieuw het onderhoud van de sloot niet op orde heeft, moet een dwangsom aan het waterschap worden betaald.

Wet natuurbescherming
Tijdens het onderhoud is de eigenaar verplicht rekening te houden met aanwezige (beschermde) flora en fauna. Wanneer het onderhoud zo wordt uitgevoerd dat deze flora en fauna wordt gespaard, is er niets aan de hand.

Informatie
Met vragen kunt u op werkdagen van 08:30-12:00 uur bellen via (0344) 649 090 of mailen naar schouw@wsrl.nl. 

  • Bron: www.overheid.nl/

Door Joop