Tijdens de ledenvergadering van Dorpsraad Genderen op 19 april 2023, kwamen verschillende punten voorbij, waaronder de Genderensche Uiterwaard.

Kort omschreven: Aanleggen getijdengeul met rietzone achter een vooroever.

Ingenieursbureau Arcadis werkt op dit moment in opdracht van Rijkswaterstaat verschillende maatregelen uit voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in en langs de Maas. Voor onder andere de locatie Genderensche uiterwaard in de Bergsche Maas heeft Rijkswaterstaat nu een zogenoemde Kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd in de Staatscourant. Reageren op de kennisgeving kan nog tot en met 16 mei 2023. De tweede locatie is de Capelsche Uiterwaard in de gemeente Waalwijk aan de overzijde van de rivier.

Herstel leefgebied
Doel voor beide gebieden is de variatie aan groeiplaatsen voor water- en oeverplanten en leefgebieden voor vis en macrofauna (mosselen, slakken, insectenlarven) te vergroten. Rijkswaterstaat streeft in de Bergsche Maas naar het aanleggen van geulen die aan een of beide kanten met de rivier zijn verbonden. Om de rivierdynamiek en getijdenwerking te benutten, zodat plant- en diersoorten die daar bij horen kunnen terugkeren.

De opgave voor de Genderensche en Capelsche Uiterwaard is onderdeel van een groter programma dat Rijkswaterstaat uitvoert in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Rijkswaterstaat voert dit programma in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat uit. Het doel van deze richtlijn is om de ecologische waterkwaliteit van onze rivieren, meren, beken, kustzones en bijbehorende grondwateren uiterlijk in 2027 op orde te hebben.

Door allerlei ingrepen in het riviersysteem voor onder andere hoogwaterveiligheid, scheepvaart, landbouw en drinkwater is het leefgebied van veel dier- en plantensoorten verdwenen of achteruitgegaan. Met diverse maatregelen wordt het riviersysteem weer meer in balans gebracht met de natuur. Sinds 2009 zijn al verschillende maatregelen uitgevoerd. In april 2020 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het maatregelpakket van kansrijke maatregelen geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Deze maatregelen worden nu door Rijkswaterstaat verkend en vervolgens tot planuitwerking gebracht.

De opgave op dit deel van de Maas is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit door het creëren van leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in het riviersysteem van de Maas, maar daar nu ontbreken of nog maar beperkt voorkomen. Het waarborgen van een goede waterkwaliteit is in de Nationale Omgevingsvisie aangemerkt als een nationaal belang. Een goede waterkwaliteit is nodig om het water te kunnen inzetten voor verschillende gebruiksfuncties, inclusief de ontwikkeling van natuur. Europese richtlijnen (zoals de KRW en Natura 2000) dragen hier in belangrijke mate aan bij.

Meer hierover kan men vinden op:

Door Joop