In juli 2023 waren 362 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 6 duizend per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 1 duizend per maand. UWV registreerde eind juli 152 duizend lopende WW-uitkeringen.

In juli hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de maanden mei tot en met juli is het aantal mensen buiten de beroepsbevolking gedaald met gemiddeld 4 duizend per maand.

UWV: aantal WW-uitkeringen stabiel
UWV verstrekte eind juli 2023 152 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er 600 minder dan in de maand ervoor (-0,4 procent). Het aantal lopende WW-uitkeringen schommelt sinds mei 2023 tussen de 151 duizend en 153 duizend. Vergeleken met juli vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen met 4,7 duizend (-3,0 procent). In juli 2023 werden er 20,2 duizend uitkeringen beëindigd en kwamen er 19,5 duizend nieuwe uitkeringen bij.

Het aantal WW-uitkeringen vanuit het onderwijs nam tussen juni en juli 2023 met 10,5 procent toe. Dat is een gebruikelijk patroon in de zomer, door het aflopen van tijdelijke arbeidscontracten aan het einde van het schooljaar. Het gaat echter absoluut gezien om kleine aantallen (een toename van ruim 500).

Werkloosheid vooral bij jongeren gestegen
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden vooral toegenomen onder jongeren van 15 tot 25 jaar, van 7,9 procent in april tot 8,6 procent in juli. Bij 25- tot 45-jarigen en 45-plussers liggen de percentages aanzienlijk lager. Bovendien laten deze nauwelijks een verschuiving zien in de laatste drie maanden. Bij de 25- tot 45-jarigen nam het percentage iets toe van 2,8 naar 2,9; bij de 45-plussers bleef dit gelijk op 2,1.

De werkloosheid is in de eerste helft van dit jaar vrij stabiel geweest. Vanaf januari bewoog het aantal werklozen zich tussen de 353 duizend en de 362 duizend. Alleen in april 2023 daalde het aantal tot 343 duizend. Ook het aantal WW-uitkeringen vertoonde de laatste maanden geen grote wijzigingen.

Minder baanvinders, meer baanverlies
In juli waren er 19 duizend werklozen meer dan drie maanden eerder (een toename van gemiddeld 6 duizend per maand). Deze stijging is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien. De figuur daaronder geeft weer hoe die verschillende stromen zich in de afgelopen maanden hebben ontwikkeld.

De plaatjes laten zien dat er twee stromen zijn die de werkloosheid kunnen doen afnemen. De eerste is de stroom van werklozen die een baan vinden, de tweede is de stroom van werklozen die stoppen met zoeken en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt.

Er zijn ook twee tegengestelde stromen, die de werkloosheid kunnen doen toenemen. Het gaat om werkenden die hun baan verliezen, en om mensen die zich tevoren niet aanboden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn gegaan naar werk. Als ze niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking.

De werkloosheid daalde in juli (ten opzichte van drie maanden eerder) doordat het aantal werkenden dat werkloos werd, kleiner was dan het aantal werklozen dat een baan vond. Door een daling van het aantal baanvinders en een toename van het aantal werkenden die hun baan verloren, kwam het saldo hiervan in juli lager uit dan in juni. Toen ging het nog om een saldo van -34 duizend, in juli was dat -20 duizend.

De werkloosheid nam toe door de toestroom van werklozen van buiten de beroepsbevolking. Deze bedroeg per saldo 41 duizend. In juni was dit saldo nog 30 duizend.

Deze stromen resulteerden in een gemiddelde toename van 6 duizend werklozen per maand over de afgelopen drie maanden.

Het CBS publiceert maandelijks volgens over de beroepsbevolking volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet een-op-een vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking. Voor meer uitleg over de verschillen tussen de bronnen zie de technische toelichting.
  • Bron: CBS

Door Joop