Vandaag kwam het advies van informateur Putters naar buiten. We zullen niet 14 tellende verslag publiceren, maar alleen de laatste pagina waar in beknopte vorm zijn advies staat.

Op grond van het voorgaande adviseer ik u, met instemming van de voorziters van de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB, om in een debat op basis van art. 11.1, eerste lid, van het reglement van orde de aanwijzing te bespreken van een (in)formateur met enige afstand tot de dagelijkse politiek.

Deze zou als opdracht kunnen krijgen om, met inachtneming van dit verslag, de mogelijkheid te onderzoeken van een programkabinet, op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracsies van PVV, VVD, NSC en BBB, dat kan rekenen op zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging.

Met de aanbieding van dit verslag beschouw ik mijn werkzaamheden als informateur als beëindigd. Ik dank u en de fractievoorziters voor het in mij gestelde vertrouwen. Gaarne ben ik bereid het debat waarvoor dit verslag is opgesteld bij te wonen en de leden van de Tweede Kamer desgevraagd inlichtingen hierover te verstrekken.

Door Joop